AIgemene wetteIijke bepaIingen

Janssen Fietsplezier behoudt zich het recht deze bepalingen en richtlijnen en de inhoud van deze website ten alle tijde te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing hierover indien dit nodig geacht wordt. Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze bepalingen, richtlijnen en algemene verkoopsvoorwaarden.

Gebruik van deze website

Janssen Fietsplezier verleent u toestemming om de materialen op deze website te raadplegen voor persoonlijk gebruik. Teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt voor commerciële of persoonlijke doeleinden. Wanneer u onze bepalingen, richtlijnen en auteursrechten schendt vervalt automatisch uw recht om onze website verder te gebruiken voor bestellingen. We wijzen u er tevens op dat u vervolgd kan worden wegens inbreuken op auteursrechten wanneer u zich niet houdt aan de gangbare wettelijke voorschriften in verband met het auteursrecht.

Beperking van aansprakeIijkheid

De materialen, prijzen, diensten en andere informatie op deze website wordt aangeboden “zoals ze zijn ” zonder enige garantie op correctheid, geldigheid, geschiktheid voor bepaalde doelen of inbreuken op intellectuele eigendom. Janssen Fietsplezier kan onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden geacht voor schade, gegevensverlies, winstverlies of zakelijke onderbrekingen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website, de digitale gegevens die in de vorm van hulpbestanden en software in verschillende bestandsformaten worden aangeboden of uit websites die gelinkt zijn aan deze website.

Copyrights

De afbeeldingen en foto’s die gepubliceerd zijn op deze website worden beschermd door internationale auteursrechterlijke wetten beschermd. Ze mogen onder geen enkel voorwaarde worden gebruikt door de bezoekers van deze website.

AƒbeeIdingen producten

We proberen steeds een zo nauwkeurige afbeelding te publiceren van onze producten op onze website en in onze prijsoffertes. Er kunnen echter kleine verschillen zichtbaar zijn in het geleverde eindproduct gezien er voor bepaalde verpakkingen diverse uitvoeringen beschikbaar zijn en bepaalde modellen licht verschillen naargelang het gewenste drukwerk. De afbeeldingen zijn omwille van deze redenen niet bindend en dienen enkel ter illustratie.

Links

Wanneer u wenst hyperlinks te publiceren naar onze website, dan verzoeken we u om ons hierover aan te schrijven via ons contactformulier. Onderstaande richtlijnen dienen tenminste gerespecteerd te worden:

U mag op geen enkele wijze een misleidende of verkeerde voorstelling geven van uw relatie met Janssen Fietsplezier

U mag op geen enkele wijze een misleidende of verkeerde voorstelling geven van de producten of diensten die door Janssen Fietsplezier worden aangeboden

De site(s) van waarop u de link(s) naar de websites van Janssen Fietsplezier plaatst mogen geen inhoud bevatten die als wansmakelijk, beledigend of controversieel beschouwd kunnen worden en mogen enkel inhoud bevatten die geschikt is voor alle mogelijk leeftijdscategorieën.

Links naar externe websites

De links naar externe websites die u op onze websites kan vinden dienen enkel om u hulpvolle informatie te verschaffen over producten of diensten verwant met onze producten en diensten. Wij bieden geen garantie over de correctheid van de informatie die u op deze websites terugvindt. Janssen Fietsplezier kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie, schadelijke producten en diensten die worden aangeboden via deze externe websites. Indien u beslist deze externe web sites te bezoeken dan gebeurt dit volledig op eigen verantwoordelijkheid.

Revisies

Janssen Fietsplezier kan op elk moment zijn wettelijke bepalingen en algemene voorwaarden herzien. Gezien u door het gebruik van deze website gebonden bent aan de bepalingen en voorwaarden is het raadzaam geregeld deze bepalingen en voorwaarden te raadplegen.

×

[newsletter]

Sluiten